مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


معرفی همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره:
دکتر عبدا...بهرامی
دبیر علمی:
دکتر حمیدرضا بهرامی
دبیر اجرایی:
دکتر علی خورسند