مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > زمانبندی همایش
.: زمانبندی همایش

تاریخ شروع همایش : 1394/07/15
تاریخ خاتمه همایش : 1394/07/17
مهلت ثبت نام در همایش : 1394/06/01
مهلت ارسال چکیده مقالات : مهلت ارسال مقالات پایان یافت

اعلام نتایج داوری مقالات : نیمه دوم مرداد ماه